Chi bộ Đảng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Thị Mỹ
Điện thoại:0979211335
06503520720
Email: myhtthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư chi Bộ Đảng
CĐ SP Tiểu Học
Hoàng Thị Mỹ
2 Phan Thị Tú Anh
Điện thoại:0908067056
06503520720
Email: anhptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Phan Thị Tú Anh
3 Phạm Thị Ngoãn
Điện thoại:0963468192
06503520720
Email: ngoanptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Ngoãn
4 Nguyễn Thị Mai Trang
Điện thoại:01677954044
06503520720
Email: trangttmthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Trang
5 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại:01653893963
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Đảng viên
ĐH SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
6 Nguyễn Văn Châu
Điện thoại:0973003913
06503520720
Đảng viên
9/12
Nguyễn Văn Châu
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Thị Lệ Hằng
Điện thoại:01636440514
06503520720
Email: hangttlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Hiệu Trưởng
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Trịnh Thị Lệ Hằng
2 Hoàng Thị Mỹ
Điện thoại:0979211335
06503520720
Email: myhtthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng
Bí thư chi bộ
Cao Đẳng Sư Phạm Tiểu Học
Hoàng Thị Mỹ
BCH Công Đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Phước Trung
Điện thoại:01642739099
06503520720
Email: trunglpthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
UVBCH ( Thủ quỹ)
CĐ SP Tiểu Học
Lê Phước Trung
2 Nguyễn Thị Mai Trang
Điện thoại:01677954044
06503520720
Email: trangttmthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Chủ tịch công Đoàn
ĐH SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Trang
3 Huỳnh Thị Thu Hằng
Điện thoại:01628009198
06503520720
Email: hanghttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Uỷ viên BCH (kế toán )
ĐH SP Tiểu Học
Huỳnh Thị Thu Hằng
4 Trần Thị Yến Lành
Điện thoại:0903479355
06503520720
Email: lanhttythdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Ban Nữ công
Trung cấp kế toán
Trần Thị Yến Lành
5 Phạm Thị Cẩm Loan
Điện thoại:0986990162
06503520720
Email: loanptcthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó chủ tịch CĐCS
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Cẩm Loan
Đoàn thanh niên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Diễm Hồng
Điện thoại:01689772192
06503520720
Email: hongntdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Phó Bí thư Đoàn
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Diễm Hồng
2 Lê Thị Tình
Điện thoại:0968694947
06503520720
Email: tinhttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bí thư Đoàn
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tình
3 Vũ Thị Tuyết Hằng
Điện thoại:0976514443
06503520720
Email: hangvttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
12/12
Vũ Thị Tuyết Hằng
4 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại:
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Điện thoại:0973828243
06503520720
Email: bichntnthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
TC SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Bích
6 Lê Thị Thanh Vân
Điện thoại:01683856356
06503520720
Email: vanlttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
TC Điều dưỡng
Lê Thị Thanh Vân
7 Trần Thị Sáu
Điện thoại:0965605068
06503520720
Email: sauttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
ĐH SP Tiểu Học
Trần Thị Sáu
8 Hồ Thị Thu Thủy
Điện thoại:0913876215
06503520720
Email: thuyhttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Thành viên
ĐH SP Tiểu Học
Hồ Thị Thu Thủy
9 Phạm Thị Linh
Điện thoại:0981646769
06503520720
Email: linhptthdinhan@dt.sgdbinhuong.edu.vn
Thành viên
CĐ SP Tiểu Học
Phạm Thị Linh
Ban chỉ huy liên đội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại:01653893963
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
GV TPT Đội
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Tổ chuyên môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Khối lớp 1-2
1 Nguyễn Thị Mai Trang
Điện thoại:01677954044
06503520720
Email: trangttmthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng
Dạy lớp 2/3
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Mai Trang
2 Nguyễn Thị Ngọc Hà
Điện thoại:0988080729
06503520720
Email: hantnlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 1/1
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Hà
3 Nguyễn Thị Ngọc Bích
Điện thoại:0973828243
06503520720
Email: bichntnthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 1/2
TC Sư Phạm Tiểu Học
Nguyễn Thị Ngọc Bích
4 Lê Thị Tình
Điện thoại:01689777551
06503520720
Email: tinhttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 2/2
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tình
Khối lớp 3 - BM
5 Đàm Kim Thọ
Điện thoại:01695427821
06503520720
Email: thodkthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy Mĩ Thuật
ĐH SP Tiểu Học
Đàm Kim Thọ
6 Đặng Thị Hoài Tâm
Điện thoại:01658445553
06503520720
Email: tamdththdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 3/3
CĐ SP Tiểu Học
Đặng Thị Hoài Tâm
7 Trịnh Thị Hương
Điện thoại:0976938310
06503520720
Email: huongttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy lớp 3/1
ĐH SP Tiểu Học
Trịnh Thị Hương
8 Vương Thị Đỗ Quyên
Điện thoại:01684121384
06503520720
Email: quyenvtdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ Trưởng
Dạy lớp 2/1
Đại Học Sư Phạm Tiểu Học
Vương Thị Đỗ Quyên
9 Phan Thị Tú Anh
Điện thoại:0908067056
06503520720
Email: anhptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó
Dạy Anh Văn
ĐH SP
Phan Thị Tú Anh
10 Lê Thị Thanh
Điện thoại:0974397269
06503520720
Email: thanhltthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
DạyThể dục
CĐ SP Tiểu Học
Lê Thị Thanh
11 Trần Thị Sáu
Điện thoại:0965605068
06503520720
Email: sauttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Dạy Nhạc
ĐH SP Tiểu Học
Trần Thị Sáu
12 Lê Tiến Cường
Điện thoại:
06503520720
Email: cuongltthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
DạyThể dục
CĐ SP Tiểu Học
Lê Tiến Cường
13 Trần Thị Thanh Hương
Điện thoại:0989241951
06503520720
Email: huongtttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Dạy lớp 3/4
ĐH SP Tiểu Học
Trần Thị Thanh Hương
Khối lớp 4-5
14 Trần Hoài Tâm
Điện thoại:01663896047
06503520720
Email: tamththdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ trưởng
GV dạy lớp 5/1
ĐH SP Tiểu Học
Trần Hoài Tâm
15 Nguyễn Thị Diễm Hồng
Điện thoại:01689772192
06503520720
Email: hongntdthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/1
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Diễm Hồng
16 Huỳnh Thị Thu Hằng
Điện thoại:01628009198
06503520720
Email: hanghttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 5/2
ĐH SP Tiểu Học
Huỳnh Thị Thu Hằng
17 Lê Thị Tiên
Điện thoại:01685327192
06503520720
Email: tienltthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/3
ĐH SP Tiểu Học
Lê Thị Tiên
18 Phạm Thị Cẩm Loan
Điện thoại:0986990162
06503520720
Email: loanptcthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/2
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Cẩm Loan
19 Văn Thị Lan
Điện thoại:0972386845
06503520720
Email: lanvtthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV dạy lớp 4/4
CĐ SP Tiểu Học
Văn Thị Lan
Tổ văn phòng
20 Phạm Thị Ngoãn
Điện thoại:0963468192
06503520720
Email: ngoanptthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Thiết bị-thư viện
ĐH SP Tiểu Học
Phạm Thị Ngoãn
21 Trần Thị Yến Lành
Điện thoại:0903479355
06503520720
Email: lanhttythdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ Trưởng
Kế toán
Trung cấp kế toán
Trần Thị Yến Lành
22 Lê Phước Trung
Điện thoại:01634550087
06503520720
Email: trunglpthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Công tác PCGD-CMC
CĐ SP Tiểu Học
Lê Phước Trung
23 Nguyễn Thị Lệ Thủy
Điện thoại:01653893963
06503520720
Email: thuyntlthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
GV TPT Đội
CĐ SP Tiểu Học
Nguyễn Thị Lệ Thủy
24 Phạm Thị Linh
Điện thoại:0981646769
06503520720
Email: linhptthdinhan@dt.sgdbinhuong.edu.vn
Tổ viên
GV dự trữ
CĐ SP Tiểu Học
Phạm Thị Linh
25 Vũ Thị Tuyết Hằng
Điện thoại:0976514443
06503520720
Email: hangvttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ phó
Văn thư
12/12
Vũ Thị Tuyết Hằng
26 Lê Thị Thanh Vân
Điện thoại:01683856356
06503520720
Email: vanlttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Y Tế
Trung cấp Điều Dưỡng
Lê Thị Thanh Vân
27 Trần Thị Hồng
Điện thoại:01695680516
06503520720
Email: hongttthdinhan@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Tổ viên
Nhân viên phục vụ
Trần Thị Hồng
28 Nguyễn Minh Tuấn
Điện thoại:01667177880
06503520720
Tổ viên
Bảo vệ
9/12
Nguyễn Minh Tuấn
29 Nguyễn Văn Châu
Điện thoại:0973003913
06503520720
Tổ viên
Bảo vệ
9/12
Nguyễn Văn Châu
Thường trực hội cha mẹ học sinh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Quốc Vương
Điện thoại:01638221170
Trưởng ban đại diện CMHS Vũ Quốc Vương
2 Trần Huy Tiến
Phó ban Hội CMPHHS Trần Huy Tiến
3 Nguyễn Văn Tý
Phó ban Hội CMPHHS Nguyễn Văn Tý
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 8
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 5
 
  •   Hôm nay 95
  •   Tháng hiện tại 3,041
  •   Tổng lượt truy cập 224,737
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?