Kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2016-2017

Thứ năm - 11/05/2017 15:13
Kế hoạch kiểm tra cuối năm học 2016-2017
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỊNH AN                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số  ……/KH-THĐA                                              Định An, ngày  …..  tháng ….. năm 2017
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2016-2017
 
Căn cứ công văn số 72/PGDĐT-GDTH ngày 13 tháng 4 năm 2017 về việc hướng dẫn kiểm tra và báo cáo tổng  kết năm học 2016-2017;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học;
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học  2016–2017 của trường tiểu học Định An;
Hiệu trưởng trường Tiểu học Định An xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra và báo cáo thống kê kết quả cuối năm học 2016-2017 như sau:
I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC:
- Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 16/5/2017.
- Quy định ngày kiểm tra cho các môn học đánh giá bằng điểm số như sau:
- Quy định ngày kiểm tra cho các môn học đánh giá bằng điểm số như sau:
* Ngày 08/5/2017:  Kiểm tra môn tin học cho các lớp 4;5 và môn Tiếng Anh đại trà cho khối lớp 1 & 2 cụ thể như sau:
Buổi sáng 08/5/2017:
** Môn Tin học 4:
 • Từ 7 giờ 00 phút đến 7 giờ 40 phút ngày 08/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 4/3.
 • Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 40 phút ngày 08/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 4/4.
 • Từ 9giờ 00 phút đến 9 giờ 40 phút ngày 08/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 4/1.
 • Từ 10giờ 00 phút đến 10 giờ 40 phút ngày 08/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 4/2.
 
      Buổi chiều 08/5/2017:
** Môn Tin học 5:
 • Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 10 phút ngày 08/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 5/1.
 • Từ 14 giờ 20 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 08/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 5/2.
**Học sinh có mặt ở phòng thi (khu vực trường chính trước thời gian thi 20 phút). GVCN có trách nhiệm điểm danh và coi kiểm tra (cả hai môn).
 
* Ngày 09/5/2017: Kiểm tra môn tin học cho khối lớp 3 và môn Tiếng Anh đại trà cho khối lớp  4 &5 cụ thể như sau:
      Buổi sáng 09/5/2017:
 • Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút ngày 09/5/2017 kiểm tra môn Tiếng Anh khối 4. (phòng thi 3/1; 2/2; 2/1; 5/1). Lớp 3/1; 2/2; 2/1; 5/1 bắt đầu vào học tiết 1 lúc 8 giờ 00 phút.
 • Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 40 phút ngày 09/5/2017 kiểm tra môn Tiếng Anh khối 5 (phòng thi 5/1; 1/1). Lớp 1/1 tạm nghỉ từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00 phút.
**Học sinh có mặt ở phòng thi (khu vực trường chính trước thời gian thi 20 phút). GVCN có trách nhiệm điểm danh và coi kiểm tra.
    Buổi chiều 09/5/2017:
 • Từ 13 giờ 00 phút đến 13 giờ 40 phút ngày 09/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 3/2.
 • Từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ 25 phút ngày 09/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 3/1.
 • Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 10 phút ngày 09/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 3/3.
 • Từ 15 giờ 30 phút đến 16 giờ 10 phút ngày 09/5/2017 kiểm tra môn Tin học lớp 3/4.
       * Ngày 10/5/2017:  Kiểm tra môn Tiếng Anh đại trà cho khối lớp 1, môn  Khoa học; Lịch sử và Địa lí cho các lớp 4;5 cụ thể như sau:
 • Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút ngày 10/5/2017 kiểm tra môn Tiếng Anh khối 1. (phòng thi 1/1; 3/1). Lớp 3/1 bắt đầu học tiết 1 lúc 8 giờ 00 phút.
 
 • Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút ngày 10/5/2017 kiểm tra môn Khoa học lớp 5.
 • Từ 8 giờ 10 phút đến 8 giờ 50 phút ngày 10/5/2017 kiểm tra môn Lịch Sử và Địa lí lớp 5.
 • Từ 13 giờ 15 phút đến 13 giờ 55 phút ngày 10/5/2017 kiểm tra môn Khoa học lớp 4.
 • Từ 14 giờ 10 phút đến 14 giờ 50 phút ngày 10/5/2017 kiểm tra môn LS&ĐL lớp 4.
   * Ngày 11/5/2017: Kiểm tra môn Tiếng Anh đại trà cho khối lớp 2; môn Tiếng Việt (đọc hiểu và viết ở các lớp 5). Cụ thể lịch kiểm tra như sau:
- Kiểm tra môn Tiếng Việt (đọc hiểu và viết) ở khối lớp 5 (phòng thi lớp 1/1; 5/1).
 • Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút ngày 11/5/2017 kiểm tra phần Đọc – hiểu.
 • Từ 8 giờ 00 phút đến 9 giờ 00 phút ngày 11/5/2017 kiểm tra phần viết.
- Kiểm tra môn Tiếng Anh đại trà cho khối lớp 2
 • Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút. (phòng thi lớp 3/1; 2/1; 2/2).
Lớp 3/1 bắt đầu học tiết 1 lúc 8 giờ 00 phút.
Lớp 1/1 được nghỉ buổi sáng, buổi chiều bắt đầu học lúc 13 giờ 00 phút.
 
    * Ngày 12/5/2017 :  Kiểm tra môn Tiếng Anh đại trà cho khối lớp 3; môn Toán lớp 5.
 • Kiểm tra môn Tiếng Anh đại trà cho khối lớp 3 ( phòng thi 3/1; 2/2; 2/1; 5/1).
 • Kiểm tra môn Toán lớp 5, thời gian kiểm tra từ 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 00 phút.
Khối lớp 5 tập trung trước phòng thi lúc 8 giờ 00 phút ( phòng thi 3/1; 2/2).
Lớp 2/1; 2/2 bắt đầu học tiết 1 lúc 8 giờ 00 phút tại phòng học 2/1 và 5/1.
Lớp 3/1 sau khi thi xong được nghỉ.
 
    * Ngày 13/5/2017: chấm bài tập trung tại trường chính.
*** Lưu ý: Học sinh khối lớp 5 tập trung kiểm tra tại trường chính theo phòng thi.
   * Ngày 15/5/2017: Tiếng Việt (đọc hiểu và viết ở các lớp 1; 2; 3; 4). Cụ thể lịch kiểm tra cho các khối như sau:
     Buổi sáng : Tiếng Việt (đọc hiểu và viết) ( Lớp 1; 2; 3) cụ thể như sau:
 • Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút ngày 15/5/2017 kiểm tra phần Đọc – hiểu.
 • Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 40 phút ngày 15/5/2017 kiểm tra phần viết.
Buổi chiều:  Tiếng Việt (đọc hiểu và viết) (Lớp 4) cụ thể như sau:
 • Từ 13 giờ 15 phút đến 13giờ 55 phút ngày 15/5/2017 kiểm tra phần Đọc – hiểu.
 • Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 15/5/2017 kiểm tra phần viết.
*Ngày 16/5/2017 :
     Buổi sáng : Toán (Lớp 1; 2; 3) thời gian kiểm tra từ 7 giờ 20 phút đền 8 giờ 00 phút.
     Buổi chiều:  Toán (Lớp 4) thời gian kiểm tra từ 13 giờ 20 phút đến 14 giờ.
Phần đọc thành tiếng môn Tiếng Việt tổ chức kiểm tra theo phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tuần 35).
Ngày 17/5/2017: Chấm bài tập trung.
Ngày 18/5/2017: Trả và sửa bài kiểm tra cho HS sau đó thu lại để vào bì đựng bài  kiểm tra.
Ngày 19/5/2017: Khối trưởng nộp báo cáo tổng hợp theo biểu mẫu, GV nộp hồ sơ cá nhân, sổ bàn giao, sổ rèn luyện đội viên.
   Tuần chuyên môn Từ 22/5-26/5/2017:
-Vào học bạ, kiểm tra chéo học bạ.
- Họp HĐSP triển khai hướng dẫn xét  thi đua.
- Họp xét thi đua ở tổ.
- Họp hội đồng thi đua khen thưởng trường.
- Tổng kết năm học 2016 – 2017 (dự kiến ngày 25/5/2017).
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế theo các mức như sau:
 • Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;
 • Mức 2: hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiếu của cá nhân;
 • Mức 3: biêt vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tưomg tự trong học tập, cuộc sống;
 • Mức 4: vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi họp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;
Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm không cho diêm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối năm bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất vớì nhà trường có thể cho học sinh làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh.
Tổ chức nghiệm thu, bàn giao chât lượng giáo dục học sinh của các khối lớp theo quy định của Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung Điều 15 của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT.
Đối với khối lớp Năm tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở sẽ nhận học sinh lóp 5 (năm) vào học lớp 6 (sáu).
 1. CÔNG TÁC TỎ CHỨC KIỂM TRA
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm:
+ Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng ra đề, coi và chấm kiểm tra; duyệt đề sau khi Phó Hiệu trưởng chuyên môn cùng Tổ khối trưởng xây dựng đề; chỉ đạo tổ
chức in và phát đê đên từng học sinh đông thời có trách nhiệm bảo mật trước giờ kiểm tra.
            + Yêu cầu giáo viên nghiêm túc thực hiện việc coi kiểm tra, không làm việc riêng hoặc tụ tập nói chuyện riêng, đảm bảo đúng giờ làm bài theo quy định của Hội đồng. Thực hiện đổi chéo coi, chấm kiểm tra cả 5 khối lóp.
+ Tô chức chấm bài kiểm tra tại trường cho từng khối lóp theo đáp án đề kiểm tra. Hiệu trưởng chấm thanh tra 5% số bài/lớp, Phó Hiệu trưởng chấm thanh tra 10% số bài ở mồi lớp.
Lưu ý: Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh và có kế hoạch phụ đạo cho học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức; thông báo lịch kiểm tra đến cha mẹ học sinh, phôi họp cùng gia đình nhằm chuẩn bị các điều kiện học tập thật tốt cho học sinh Việc tô chức ôn tập được thực hiện ngay trên lớp học, không giao bài tạp về nhà, không soạn đề cương, bài mẫu băt buộc học sinh làm quá nhiều bài tập học thuộc lòng. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách tự học, ôn tập theo sách giáo khoa hiện đang sử dụng.
HIỆU TRƯỞNG.
 
 
 
Trịnh Thị Lệ Hằng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
 
Thống kê truy cập
 •   Đang truy cập 4
 
 •   Hôm nay 65
 •   Tháng hiện tại 3,011
 •   Tổng lượt truy cập 224,707
 
Liên kết hữu ích
Thủ tục hành chính trong giáo dục
Cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Văn bản quy phạm pháp luật
Giáo trình điện tử
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
 
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?