Kế hoạch HKII năm học 2016-2017

Thứ năm - 11/05/2017 15:32
Kế hoạch HKII 2016-2017
 
PHÒNG GD &ĐT  DẦU TIẾNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐỊNH AN                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
                                      
          Định An, ngày 28  tháng 12 năm 2016
 

KẾ HOẠCH HỌC KỲ II

NĂM HỌC  2016-2017
 
Căn cứ công văn số 113/PGDĐT-GDTH ngày 11tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp tiểu học;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị;
Trường tiểu học Định An xây dựng kế hoạch Học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:
 
I . Công tác tổ chức :
 Tiếp tục củng cố kiện toàn đội ngũ giáo viên, phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu mới cho phù hợp với yêu cầu nguyện vọng và khả năng của giáo viên .
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”; phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lý trường học. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.
Tiếp tục thực hiện khẩu hiệu “Tất cả vì học sinh thân yêu”với phong trào thi đua “Trách nhiệm trong công việc, nêu gương trong đời sống, dân chủ trong hoạt động”. Tăng cường quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh;  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; tiếp tục thực hiện mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra đánh giá. Tạo mọi cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng hoạt động giáo dục; Nâng chất lượng dạy học ngoại ngữ theo đề án của tỉnh; duy trì, và nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;  Thực hiện có hiệu quả thời khóa biểu linh hoạt của các lớp dạy học 2 buổi/ngày;
Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ.  Tạo lập chất lượng Giáo dục tiểu học thực sự ổn định và bền vững.
- Hòan thành công tác đánh giá xếp loại GV trong HKII.
- Xét khen thưởng giáo viên và học sinh .    
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định .
II . Công tác dạy học :
- Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu cụ thể của học kỳ II.
- Phân  công chuyên môn , xếp thời khóa biểu mới cho phù hợp với yêu cầu  , nguyện vọng và khả năng của giáo viên .
- Tiếp tục củng cố và duy trì nề nếp dạy và học . Chú ý xây dựng nề nếp chuyên môn  .
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy phụ đạo cho học sinh  chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập ở các khối lớp.
- Chỉ đạo việc lập kế hoạch của 3 tổ chuyên môn và tổ văn phòng : công tác soạn giảng , hồ sơ sổ sách , …Đặc biệt chú trọng là việc thực hiện  nội dung  chương trình  và việc sử dụng đồ dùng  dạy học của tất cả các môn , các khối lớp .
- Tăng cường kiểm tra hồ sơ sổ sách của các bộ phận và giáo viên hàng tháng.
- Thường xuyên theo dõi việc thực hiện chương trình.
- Tiếp tục tổ chức các chuyên đề chuyên môn ở các khối.
- Tăng cường khâu chuẩn bị dự giờ thăm lớp .
- Thường xuyên chú ý đến công tác giáo dục  đạo đức tác phong của học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa  ngoài giờ lên lớp  …
- Tổ chức thi đua chào mừng các ngày lễ lớn như : ngày 3/02, 08/03 ; 26/03 ; 30/04 ; 01/05 ;… bằng các phong trào thi đua thiết thực .
- Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh tham gia các cuộc thi:VCĐ-Giải Sao Khuê,thi Toán qua mạng,Đố vui để học. Có kế hoạch phân công cụ thể cho giáo viên  bồi  dưỡng.
 
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp , nhằm giáo dục tòan diện cho học sinh  phòng chống các tệ nạn xã hội  xâm nhập vào nhà trường .
- Tích cực sử dụng bảo quản và làm mới đồ dùng dạy học .
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn  đối với giáo viên . Đặc  biệt là việc đánh giá ,xếp loại học sinh thông qua nhận xét.
- Ôn tập kiểm tra học kỳ II , chú ý việc ra đề kiểm tra theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo .
- Tổ chức kiểm tra học kỳ II ,tổng kết cuối năm  . Xét hoàn thành chương trình lớp học,chương trình bậc tiểu học.
III . Công tác Phổ Cập :
- Tiếp tục xem xét , rà sóat lại tòan bộ hồ sơ PCGD.Cần chú ý việc cập nhật ,xem xét lại các số liệu trong hồ sơ .
- Hoàn chỉnh việc điều tra trình độ học lực trong nhân dân để làm căn cứ xét công nhận PCGDTH-ĐĐT,phổ cập THCS.
IV . Công tác thanh tra - kiểm tra :
- Kiểm tra thường xuyên nề nếp và dụng cụ học tập của học sinh , việc thực hiện ngày công , giờ công và quy chế chuyên môn đối với giáo viên .
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với từng bộ phận trong nhà trường để kịp thời điều chỉnh sửa chữa trong quá trình thực hiện .
- Thường xuyên kiểm tra đột xuất một số khâu như : Dự giờ , nề nếp dạy và học , thực hiện chương trình …
- Đặc biệt là việc kiểm tra tòan diện và chuyên đề .Trong học kỳ được kiểm tra cụ thể sau :
     + Tòan diện :    …4.. đ/c .
     + Chuyên đề :  .. 5..đ/c .
V . Công tác đòan thể :
1 . Công Đòan :
- Tiếp tục tuyên truyền vận động Công đòan viên thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị với yêu cầu đặc thù của ngành là gắn với các cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.Đồng thời tiếp tục phát động và thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương –Tình thương – Trách nhiệm  ” và phong trào thi đua 2 tốt .
- Tổ chức quỹ tương trợ, tương thân tương ái .
- Phát huy tốt chức năng hoạt động của Thanh Tra nhân dân .
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt ” , xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa … vận động CB – GV gương mẫu thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và Pháp luật của Nhà nước .
- Kết hợp chặt chẽ với BGH thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn .
- Xét thi đua khen thưởng cuối năm và hòan thành hồ sơ công nhận Công đòan cơ sở vững mạnh .
- Giải quyết kịp thời những thắc mắc của công nhân viên chức .
- Tổ chức tốt các ngày lễ lớn : 03/02, 08/03 , 26/03 , 30/04 , 01/05 ,…
- Quyết tóan các khoản tiền của Công Đòan .
2 . Đòan – Đội :
- Tiếp tục củng cố kiện tòan tổ chức chi đòan cán bộ giáo viên , đảm bảo sinh hoạt đúng định kỳ , có chất lượng .
- Hòan thành các loại hồ sơ sổ sách theo quy định .
- Cải tiến hình thức sinh hoạt Đòan – Đội để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt và giáo dục đạo đức học sinh có hiệu quả hơn .
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Liên Đội , Chi Đội ; luyện tập nghi thức .
- Đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn :03/02, 08/03 , 26/03 , 30/04 , 01/05 ,…nhằm giáo dục tư tưởng tình cảm và hăng say học tập của học sinh .
VI . Công tác xây dựng cơ sở vật chất – Tài chính – Văn phòng :
Đề xuất xây dựng sửa chữa và trang trí , mua sắm thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học .
- Quản lý và sử dụng tốt đồ dùng giảng dạy cho tất cả các lớp .
- Trang bị đầy đủ văn phòng phẩm , sách giáo khoa , sách giáo viên cho GV .
- Tăng cường xây dựng , tu sửa , sử dụng , bảo quản tốt cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy và học .
* Tiếp tục thực hiện tốt 3 công khai trong nhà trường :Công khai chất lượng đào tạo; Công khai về các điều kiện cơ sở vật chất , đội ngũ giáo viên; Công khai thu chi tài chính.
* Và 4 kiểm tra :Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách; Kiểm tra thu và sử dụng kinh phí trong nhà trường; Kiểm tra việc sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh và các tổ chức cho nhà trường; Kiểm tra việc thực hiện chương trình xây dựng trường lớp, nhà công vụ cho giáo viên , ...
VI . Những chỉ tiêu cơ bản
* Học sinh(File kèm theo)
* Giáo viên :
+Tập thể Lao động tiên tiến             
+Tổ 4&5:Tổ Lao động tiên tiến       
+Tổ 3& BM:Tổ Lao động tiên tiến    
          -Chi bộ:Trong sạch vững mạnh
          -Công đoàn:Vững mạnh xuất sắc
          -Đoàn thanh niên:Vững mạnh
          -Liên Đội:Vững mạnh xuất sắc
          -Hội chữ thập đỏ:Đơn vị xuất sắc
b)Danh hiệu cá nhân:
          -Phấn đấu 5 GV đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
          -Lao động tiên tiến:22
  VII.  Các biện pháp thực hiện 
- Phát huy tốt phong trào dân chủ  trong nhà trường , các kế hoạch đều được triển khai qua hội đồng sư phạm thảo luận bàn bạc và đi đến thống nhất cùng nhau thực hiện 
- Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản  hướng dẫn của ngành , các  chủ trương Chính sách  của Đảng , Pháp luật của Nhà nước đến tận giáo viên .
- Kết hợp chặt chẽ với các tổ chức đòan thể  để xây dưng kế hoạch hoạt động, phát huy tốt vai trò của Phó hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn trong việc quản lý chuyên môn .
- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và thực hiện có hiệu quả về việc hưởng ứng thực hiện cuộc vận động :“ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục , nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”gắn chặt với các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể  cho việc  bồi dưỡng, phụ đạo học sinh .
- Đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa , hoạt động ngòai giờ lên lớp , nhằm giáo dục tòan diện cho các em .
- Từng tháng phải có kế hoạch cụ thể  và theo dõi thực  hiện .
- Cuối năm học có tổng kết , đánh giá khen thưởng .
Trên đây là kế hoạch hoạt động học kỳ II của năm học 2016– 2017, các bộ phận của nhà trường cố gắng thực hiện để hòan thành nhiệm vụ .
 
                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                     
 
 
 
 
                                                                                     Trịnh Thị Lệ Hằng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

CV số 16/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Xét công nhận TNTHCS

Ngày ban hành: 30/01/2023

CV số 15/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận...

Ngày ban hành: 30/01/2023

QĐ số 08/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 07/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 06/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 05/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

CV số 04/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 06/01/2023. Trích yếu: sơ kết HK I Tiểu học

Ngày ban hành: 06/01/2023

CV số 279/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 30/12/2022. Trích yếu: BC sơ kết

Ngày ban hành: 30/12/2022

CV 277/PGDĐT

Ngày ban hành: 28/12/2022. Trích yếu: ATGT

Ngày ban hành: 28/12/2022

CV số 274/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 26/12/2022. Trích yếu: Nội dung BDTX cấp TH

Ngày ban hành: 26/12/2022

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay168
  • Tháng hiện tại1,159
  • Tổng lượt truy cập330,849
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây