Cơ sở vật chất

Biểu mẫu 07
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 Phòng GD & ĐT Huyện Dầu Tiếng
Trường TH Định An
                                                              THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2015-2016
STT Nội dung Số lượng Bình quân 
I Số phòng học/số lớp 12/14 48 m2
II Loại phòng học   -
1 Phòng học kiên cố 12 48 m2
2 Phòng học bán kiên cố    
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ    
III Số điểm trường 2 2
IV Tổng diện tích đất (m2) 21.318m2  
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)    
VI Tổng diện tích các phòng    
1 Diện tích phòng học (m2) 12 48 m2/1 Phòng
2 Diện tích văn phòng (m2)   48 m2/1 Phòng
3 Diện tích thư viện (m2)   48 m2/1 Phòng
4 Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)    
5 Diện tích phòng khác (….)(m2)    
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu    Số bộ/lớp
(Đơn vị tính: bộ)    
1 Khối lớp 1 199  
2 Khối lớp 2 1  
3 Khối lớp 3 46  
4 Khối lớp 4 55  
5 Khối lớp 5 35  
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng    Số học sinh/bộ
phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)    
IX Tổng số thiết bị văn phòng + lớp   Số thiết bị/lớp
1 Ti vi 1  
2 Cát xét 1  
3 Đầu Video/đầu đĩa 1  
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 2  
5 Máy tính xách tay 4  
6 Máy tính để bàn + máy in 5  
7 Máy photocopy 1  
8 Tủ lạnh 1  
9 Máy nước nóng 1  
10 Đàn Organ 1  
11 Tủ hồ sơ  6  
12 Tủ sách  1  
13 Bàn tiếp khách Inox + 8 ghế dựa 1  
14 Ghế dựa INOX 32  
15 Bàn họp 1  
16 Bàn làm việc bằng Gổ 6  
17 Bàn để vi tính  2  
18 Bình chữa cháy 4  
19 Bảng tương tác thông minh 2  
20 PHÒNG 1   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Gheá GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Ñoàng hoà treo töôøng 1  
  Loa Tieáng Anh 1  
  Baøn hoïc sinh 21  
  Gheá hoïc sinh 41  
  Baûng choáng loùa 1  
  Quaït traàn 2  
  Quaït treo töôøng 1  
21 Phoøng 2 (lôùp 1/2)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Gheá GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Ñoàng hoà treo töôøng 1  
  Loa Tieáng Anh 1  
  Baøn hoïc sinh 18  
  Gheá hoïc sinh 36  
  Quaït traàn 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
22 Phoøng 3 (lôùp 5/1)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Gheá GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Ñoàng hoà treo töôøng 1  
  Loa Tieáng Anh 1  
  Loa lôùn Tieáng Anh  2  
  Baûng töông taùc 1  
  Baøn hoïc sinh 11  
  Gheá hoïc sinh 32  
  Quaït traàn 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
23 Phoøng 4 (lôùp 5/2)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 2  
  Baøn GV 1  
  Gheá GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Ñoàng hoà treo töôøng 1  
  Loa Tieáng Anh 1  
  Baûng töông taùc 1  
  Baøn hoïc sinh 12  
  Gheá hoïc sinh 24  
  Quaït traàn 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
24 Phoøng 5 (lôùp 3/1)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Gheá GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Ñoàng hoà treo töôøng 1  
  Loa Tieáng Anh 1  
  Baøn hoïc sinh 15  
  Gheá hoïc sinh 31  
  Quaït traàn 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
25 Phoøng 6 (lôùp 2/1)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Gheá GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Ñoàng hoà treo töôøng 1  
  Loa Tieáng Anh 1  
  Baøn hoïc sinh 16  
  Gheá hoïc sinh 35  
  Quaït traàn 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
26 Phoøng 7 (lôùp 2/2)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Ñoàng hoà treo töôøng 1  
  Loa Tieáng Anh 1  
  Baøn hoïc sinh 16  
  Gheá hoïc sinh 35  
  Quaït traàn 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
  Phoøng 8 (lôùp 1/3)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Baøn hoïc sinh 16  
  Gheá hoïc sinh 32  
  Quaït traàn 1  
  Quaït treo töôøng 1  
  Quaït ñaûo 2  
  Baûng choáng loùa 1  
27 Phoøng 9 (lôùp 1/4)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Baøn hoïc sinh 19  
  Gheá hoïc sinh 37  
  Quaït ñaûo 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
28 Phoøng 10 (lôùp 2/1)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Baøn hoïc sinh 21  
  Gheá hoïc sinh 34  
  Quaït ñaûo 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
29 Phoøng 11 (lôùp 5/3)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Baøn hoïc sinh 17  
  Gheá hoïc sinh 34  
  Quaït ñaûo 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
30 Phoøng 12 (lôùp 2/4)   48 m2/1 Phòng
  Tuû hoà sô 1  
  Baøn GV 1  
  Keä nöôùc  1  
  Baøn hoïc sinh 19  
  Gheá hoïc sinh 38  
  Quaït ñaûo 2  
  Quaït treo töôøng 1  
  Baûng choáng loùa 1  
  Nội dung Số lượng (m2)
X Nhà bếp  
XI Nhà ăn  
       
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ 
XII Phòng nghỉ cho     
học sinh bán trú 
XIII Khu nội trú     
       
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh
  Chung nam/nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  x 36 m2
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*    
( * Theo quyết định số 07/2007/QĐ/BGĐT ngày 04/04/2007 của Bộ GDĐT ban hành điều lệ trường Trung học cơ sở,
,trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 
11/03/2005 của Bộ y tế quy định về tiêu chuẩn nhà vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
    Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) x  
XVII Kết nối internet (ADSL) x  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường Violet.vn/th-dinhan-binhduong  
XIX Tường rào xây   x
                                                                                               Định An, ngày......tháng......năm 2015
                                            Kế toán Thủ trưởng đơn vị
       
       
                                  Trần Thị Yến Lành Trịnh Thị Lệ Hằng
Video
Thăm dò ý kiến

Đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Văn bản PGD

CV số 16/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Xét công nhận TNTHCS

Ngày ban hành: 30/01/2023

CV số 15/PGDĐT

Ngày ban hành: 30/01/2023. Trích yếu: Thực hiện tiếp nhận...

Ngày ban hành: 30/01/2023

QĐ số 08/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 07/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 06/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

QĐ số 05/QĐ-PGDĐT

Ngày ban hành: 16/01/2023. Trích yếu: Quyết định

Ngày ban hành: 16/01/2023

CV số 04/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 06/01/2023. Trích yếu: sơ kết HK I Tiểu học

Ngày ban hành: 06/01/2023

CV số 279/PGDĐT-THCS

Ngày ban hành: 30/12/2022. Trích yếu: BC sơ kết

Ngày ban hành: 30/12/2022

CV 277/PGDĐT

Ngày ban hành: 28/12/2022. Trích yếu: ATGT

Ngày ban hành: 28/12/2022

CV số 274/PGDĐT-GDTH

Ngày ban hành: 26/12/2022. Trích yếu: Nội dung BDTX cấp TH

Ngày ban hành: 26/12/2022

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay164
  • Tháng hiện tại1,155
  • Tổng lượt truy cập330,845
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây